استفاده از پوشش ضدانعکاس برای نامرئی کردن پلاستیک

گامی که محققان در تلاش بودند تا از طریق متمرکز کردن نور

با استفاده از لنزهای پلاستیکی سلول های خورشیدی کوچکی با کارآیی بالا تولید کنند،

نیاز به یک پوشش ضدانعکاس داشتند که در تمام طیف نور خورشید

و در زوایای مختلف تابش نور خورشید به درستی عمل کند.

همچنین این پوشش باید در مدت زمان طولانی و در شرایط آب و هوایی مختلف، دارای پایداری لازم بود.

انعکاس نور در اثر حرکت نور از یک ماده به ماده دیگر و به دلیل تفاوت ضریب شکست دو ماده ایجاد می شود.

ضریب شکست هر ماده نشانگر سرعت حرکت نور درون آن ماده است.

ضریب شکست هوا ۱ و ضریب شکست پلاستیک ۱.۵ است.

پایین ترین ضریب شکست یک پوشش طبیعی مانند تفلون یا فلورید منیزیم معادل ۱.۳ است و این اختلاف موجب انعکاس بخشی از پرتوهای نور می شود.

اکنون محققان راهکاری را یافتند که در آن یک پوشش ضدانعکاس با استفاده از بخار تفلون ساخته می شود که در برگیرنده منافذی در ابعاد نانو است.

برای تولید این نانومنافذ از از مولکول های خاصی استفاده می شود که در جریان ساخت پوشش از بین می روند.

در نتیجه این فرآیند نوعی فیلم تفلون با ضریب شکست اصلاح شده به دست می آید

که موجب تغییر یکنواخت ضریب شکست از ۱ تا ۱.۵ می شود.

بدین ترتیب هنگام عبور نور از پوشش و ورود آن به پلاستیک Power Teck، عملا شکست نور و انعکاس رخ نمی دهد.
این فناوری با روش های فعلی مورد استفاده در صنایع سازگار است

و می توان این نوع پوشش ضدانعکاس جدید را به سرعت و در مقیاس بالا تولید کرد.

Power Teck